SZPITAL AVIMED

UROLOGIA


Proteza prącia

Zaburzenia erekcji są jedną z najczęstszych dysfunkcji seksualnych u mężczyzn, spotykanych u 50% w wieku 40-70 lat. Schemat leczenia obejmuje postępowanie I rzutu – terapia preparatami doustnymi, II rzutu- iniekcje do ciał jamistych oraz III rzutu- leczenie chirurgiczne. Wskazanie do leczenia III rzutu stanowi brak efektu wcześniejszych terapii lub brak zgody na to leczenia, zaburzenia anatomiczne i organiczne oraz ED po przebytych operacjach w obrębie miednicy mniejszej m.in. po RP. Postępowanie zabiegowe możemy podzielić na chirurgię naczyniową oraz implantację protez prącia. Wśród pierwszej grupy możemy wyróżnić zabiegi w obrębie naczyń tętniczych – arterializacja i rewaskularyzacja oraz chirurgiczne leczenie dysfunkcji mechanizmu żylno-okluzyjnego w obrębie ciał jamistych (przeciek żylny). Wymienione powyżej techniki stanowią postępowanie alternatywne, które można zastosować tylko u wybranych pacjentów. Protezy prącia stanowią uznaną metodę leczenia ED zaakceptowaną przez Eurpejskie Towarszystwo Urologiczne. W chwili obecnej mamy do dyspozycji dwa modele trzy częściowych hydraulicznych protez prącia AMS 700th i Coloplast Titan. Zabiegi wszczepienia protez prącia odznaczają się bardzo dobrymi wynikami z odsetkiem awarii mechanicznych szacowanym na mniej niż 5% w pięcioletnim okresie obserwacji, a ryzykiem infekcji około 1-2%. Poziom satysfakcji ze strony pacjentów jak i też ich partnerek sięga 95%. W „krajach zachodnich” implantacje protez prącia mają ugruntowaną pozycję i są rutynowo wykonywanymi zabiegami. Od lutego 2013 roku zabiegi wszczepienia trzy częściowych hydraulicznych protez prącia są wykonywane w Polsce.

Erectile dysfunctions are one of the most common sexual problems in men, appearing in 50% of the population at 40-70 years of age. Treatment regimen includes oral preparations – I line treatment , injections to the corpora cavernosa – II line treatment and surgical treatment – III line treatment. An indication for the third line treatment includes no effect after previous therapy or denial for such methods, anatomical and organic disorders, ED after operations within the pelvic, a.o. after RP. The surgery procedures can be divided into vascular surgery and implantation of penile prostheses. Among the first group we can distinguish penile microarterial bypass surgery- arterialization and revascularization and surgical treatment of dysfunction of Veno- Occlusive Dysfunction (CVOD) within the corpora cavernosa (venous leak). The above techniques are an alternative that can be used only in selected patients. Implantation of penile prostheses is a recognized method for treatment of ED accepted by The Europen Urological Association(EAU) . At the moment, we have at our disposal two models of three-piece inflatable penile prostheses – AMS 700th and Coloplast Titan. Penile prostheses implantation treatments have very good clinical outcomes with mechanical failure estimated at less than 5% in the five-year period of observation, and the risk of infection approximately 1-2%. The level of satisfaction of the patients and their partners reaches 95%. In the „Western countries” implantation of penile prostheses is a established and are routinely performed surgery. Since February 2013 the surgeries of implantation, of the three-piece inflatable penile prostheses, are being performed in Poland.