SZPITAL AVIMED

UROLOGIA


Leczenie raka prostaty innowacyjną metodą HIFU

dr-kaletkaMetoda HIFU jest najnowszą procedurą leczenia umożliwiającą niszczenie komórek nowotworowych prostaty przez wywoływanie martwicy w tkance, bez uszkodzenia innych struktur oraz nie zwiększając prawdopodobieństwa tworzenia się przerzutów. Cechuje ją również mała inwazyjność.

Cechuje ją również mała inwazyjność. Działanie metody opiera się na wykorzystaniu do niszczenia tkanki nowotworowej fal ultradźwiękowych, które są wytwarzane przez głowicę obrazującą stanowiącą element sondy wykorzystywanej podczas zabiegu. Sonda umieszczana jest w odbytnicy pacjenta i dzięki odpowiedniemu kształtowi pozwala na precyzyjne skupienie wiązki fal na punktowym obszarze guza, dzięki czemu następuje zniszczenie komórek nowotworowych. W metodzie zastosowane zostały dwa procesy: termiczny, prowadzący do martwicy i mechaniczny, wykorzystujący pęcherzyki gazu wewnątrz komórek, które wywołują wzrost ciśnienia w ich wnętrzu. Pierwotne obszary uszkodzenia tkanki mają kształt walców i wymiary 1,7mm średnicy na 19mm do 26mm długości. Zasięg martwicy jest zależny od czasu napromieniowania. Zabieg jest skomputeryzowany, dzięki czemu gwarantuje precyzyjność i automatyczną kontrolę wykonania, eliminuje ryzyko ludzkiej pomyłki, a także pozwala na spersonalizowanie leczenia. W wyniku HIFU rzadko odnotowuje się również powikłania.

działanie-hifu

Aparatura zabiegowa

Zasada działania HIFU

Sondę HIFU wprowadza się do odbytnicy i z jej użyciem wykonuje obrazowanie gruczołu krokowego. Na tej podstawie określa się strefy objęte leczeniem, a dane te zapisywane są w pamięcią urządzenia. Następnie z użyciem głowicy na wybrane obszary guza generowane są fale ultradźwiękowe niszczące komórki nowotworowe. W zależności od typu aparatu chory ułożony jest na plecach z uniesionymi nogami lub na prawym boku. Zabieg wykonuje się w znieczuleniu ogólnym lub zewnątrzoponowym. Czas potrzebny na jego przeprowadzenie to 1-3 godzin, w zależności od wielkości zmian. Choremu zakłada się cewnik na około 2 tygodnie. Obecnie szacuje się, że na świecie leczeniu metodą HIFU poddano już ponad 30 000 pacjentów.

Wyniki stosowania metody HIFU

Wyniki odległe, 5-cio i 7-mio letnie pokazują wysoki odsetek wyleczeń. Zależnie od ośrodka kształtujące się na poziomie od 63 do 87%. Autorzy wielu prac naukowych podają również bardzo wysoki odsetek chorych bez wznowy guza oraz wieloletnie przeżycia bez wystąpienia przerzutów odległych sięgające w badanych grupach od 87% do nawet 99% wyleczonych. Konkludując wyniki tej metody są porównywalne w wyników leczenia osiąganych w trakcie radioterapii. Olbrzymią zaletą technologii HIFU jest niskie narażanie pacjenta na efekty uboczne, jak również możliwość powtórzenia zabiegu w przypadku nawrotu choroby. Na uwagę zasługuje bardzo duża komplementarność i możliwość wykonania zabiegu HIFU u chorych z nawrotem nowotworu, po uprzednim zabiegu radioterapii, brachyterapii czy prostatektomii. W wiodących ośrodkach – np. w Lyonie we Francji rutynowo wykonuje się zabiegi HIFU po niepowodzeniach radioterapii.

Kwalifikacja do zabiegu

Kwalifikacja do zabiegu odbywa się po konsultacji urologicznej. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń i obserwacji związanych z leczeniem z użyciem metody HIFU wyróżnia się następujące wskazania do tego typu leczenia:

  • wartość współczynnika Gleasona poniżej 7,
  • zaawansowanie raka ograniczone do gruczołu (T1-T2 N0 M0),
  • PSA poniżej 15 ng/ml (pierwotny pomiar PSA),
  • objętość prostaty poniżej 40ml,
  • błona śluzowa odbytnicy bez zmian chorobowych,
  • pacjenci nie kwalifikujący się do prostatektomi radykalnej lub nie zgadzający się na radykalny zabieg chirurgiczny,
  • chorzy po nieskutecznej radioterapii,
  • pacjenci z miejscową wznową po zabiegu leczenia raka (operacji, radioterapii lub po nieskutecznej brachyterapii),
  • brak symptomów wskazujących na choroby układu moczowego.

O zastosowaniu tej metody leczenia decyduje urolog na podstawie dotychczasowej dokumentacji choroby dostarczonej przez pacjenta, informacji zebranych podczas wywiadu oraz możliwych dodatkowych badań, zleconych na potrzeby kwalifikacji do zabiegu. Dane, które mają szczególne znaczenie to opis USG transrektalnego – przezodbytniczego( tzw. TRUS), aktualny poziom PSA oraz wyniki badania histopatologicznego wycinków pobranych z 12 punktów podczas biopsji.


UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ:

tel.: (+48 ) 519 147 003